Sprawy chrzcielne - chrzest św. i chrzestni

Kategoria:

CHRZEST ŚWIĘTY - SAKRAMENT INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Sakrament chrztu świętego jest w naszej parafii udzielany zasadniczo w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 11.00 (w wakacje jest to godz. 10.00). Ewentualny inny termin należy uzgodnić bezpośrednio z Ks. Proboszczem. Niezbędnym dokumentem przy zgłaszaniu dziecka do chrztu jest akt urodzenia dziecka wydany przez USC.

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu dziecka do chrztu:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzienia, imiona i nazwiska rodowe ich rodziców, dane dotyczące ich małżeństwa i miejsca zamieszkania)
 • podstawowe dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)
 • jeśli chrzestny zamieszkuje poza parafią Paszyn na stałe dłużej niż 6 miesięcy (nie ma znaczenia kwestia miejsca jego zameldowania!) to również konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o praktykowaniu wiary rodziców chrzestnych wydane na piśmie przez ich Proboszcza miejsca zamieszkania i praktykowania wiary (to samo dotyczy chrzestnego, który mieszka poza granicami Polski)
 • Jeżeli rodzice dziecka do chrztu mieszkają poza parafią chrztu (tu: poza Paszynem) a chcą, aby chrzest ich dziecka odbył się w parafii Paszyn – musi na to wyrazić zgodę proboszcz parafii, w której aktualnie mieszkają rodzice dziecka. Dlatego też tacy rodzice – zgłaszając chrzest dziecka – mają obowiązek dostarczenia od swojego proboszcza pisemnej zgody na chrzest dziecka poza swoją macierzystą parafią

* Kwestia miejsca zamieszkania - np. ktoś, kto opuszcza Paszyn i wyjażdża za granicę, aby tam na dłuższy (ponad 6 miesięcy) i stały okres mieszkać i/lub pracować - formalnie przestaje być parafianinem w Paszynie (jego przynależność do parafii zmienia się na czas pobytu w nowym miejscu; jeśli zaś na stałe powróci do Paszyna - to znowu stanie się parafianinem w Paszynie).

CHRZESTNY - zgodnie z przepisami prawa kościelnego - musi być człowiekiem wierzącym, praktykującym, ochrzczonym i bierzmowanym, nie związanym żadnymi karami kościelnymi czy takimi sytuacjami stanu życia, które by mu uniemożliwiały ważne i godne przystępowanie do sakramentów, zwłaszcza do spowiedzi i Komunii świętej

* * *

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO NA TEMAT CHRZTU

LINK - informacje szczegółowe

Kanon 867

 • 1. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.
 • 2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.

Kanon 868

 • 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;

2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

 • 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszając chrzest swojego dziecka rodzice mają obowiązek przynieść do kancelarii parafialnej – w godzinach jej urzędowania – następujące dokumenty:

 • Dane personalne chrzestnych dziecka (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
 • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • Koniecznie dokument kościelny świadczący o zawarciu Sakramentalnego Małżeństwa przez rodziców dziecka (ewentualnie również zaświadczenie z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego)
 • Odpis Skrócony Aktu Urodzenia dziecka z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego

 

MIEJSCE CHRZTU DZIECKA

Chrztu Świętego udziela się w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Jeżeli jednak z ważnych przyczyn rodzice chcą oni, aby chrzest ich dziecka odbył się w innej parafii – musi na to wyrazić zgodę proboszcz parafii, w której aktualnie mieszkają rodzice dziecka. Dlatego też tacy rodzice – zgłaszając chrzest dziecka – mają obowiązek dostarczenia od swojego proboszcza pisemnej zgody na chrzest dziecka poza swoją macierzystą parafią.

Warunkiem wymaganym przez Kodeks Prawa Kanonicznego a zezwalającym na chrzest dziecka jest zapewnienie katolickiego wychowania, a tego nie gwarantują rodzice, którzy żyją bez ślubu kościelnego!!!

 

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?

Chrzestnym może być tylko człowiek, który przyjął ważnie sakrament chrztu i bierzmowania  w Kościele Rzymskokatolickim; jest wierzącym i praktykującym katolikiem, a ponadto nie jest związany żadnymi przeszkodami i karami kościelnymi, czyli może ważnie i godnie przystępować do Sakramentów Świętych.

Ponadto chrzestny, o ile nie mieszka w parafii, gdzie ma być udzielony chrzest (a tym samym nie jest znany Proboszczowi Miejsca jego religijny status), musi dostarczyć zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza (miejsca zamieszkania i spełniania praktyk religijnych) stwierdzający jednoznacznie, że może on być chrzestnym dziecka.

* Kwestia miejsca zamieszkania - np. ktoś, kto opuszcza Paszyn i wyjeżdża za granicę, aby tam na dłuższy stały okres mieszkać i/lub pracować - formalnie przestaje być parafianinem w Paszynie (jego przynależność do parafii zmienia się na czas pobytu w nowym miejscu; jeśli na stałe powróci do Paszyna - to znowu stanie się parafianinem w Paszynie).

Nie może być chrzestnym np. osoba żyjąca bez ślubu kościelnego, rozwiedziona i żyjąca w konkubinacie, publiczny grzesznik itd.

 

KANDYDAT NA CHRZESTNEGO

Kanon 872 KPK

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstwić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873 KPK

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874 KPK

 • 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 • 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

RODZICAMI CHRZESTNYMI oraz ŚWIADKAMI PODCZAS BIERZMOWANIA nie mogą być zatem osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika "Familiaris Consortio" w numerach 79-82 wymienia tutaj tzw. "małżeństwa na próbę", wolne związki i katolików związanych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która wypisała się z katechizacji i w niej nie uczestniczy.

Istotnymi warunkami, którymi powinien się odznaczać kandydat na CHRZESTNEGO i ŚWIADEK DO BIERZMOWANIA są: autentyczna wiara w Boga Trójjedynego, nauczana i przekazywana od czasów apostolskich przez Kościół Katolicki a zawarta na kartach Pisma Świętego i w nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego; ukończenie 16 roku życia; przyjęty Chrzest i Bierzmowanie; cotygodniowe uczestniczenie w Eucharystii i regularne przystępowanie do Sakramentu Pokuty i częste przyjmowanie Komunii Świętej.


WAŻNE DOPOWIEDZENIE !!!

Ponieważ często zdarza się, że kandydat na chrzestnego nie jest znany w parafii, gdzie ma się odbyć chrzest, dlatego konieczne jest w takiej sytuacji dostarczenie zaświadczenia, które stwierdza, że wybrany przez rodzinę człowiek spełnia wszystkie kanoniczne wymagania, aby w Kościele rzymskokatolickim być chrzestnym.

W takim wypadku sam zainteresowany powinien udać się do parafii, gdzie aktualnie przebywa (czyli uczęszcza na Mszę świętą, przyjmuje sakramenty święte, i faktycznie zamieszkuje) i stamtąd uzyskać stosowne zaświadczenie. Nie ma tutaj znaczenia adres miejsca zameldowania wpisany do dokumentów, bo w istocie ktoś np. może mieć stałe zameldowanie w Paszynie, ale faktycznie mieszkać już od kilku miesięcy lub dłużej (m.in. w związku z wyjazdem do pracy czy zamieszkaniem po ślubie) w zupełnie innej miejscowości. W takim przypadku stosowny dokument stwierdzający możliwość zostania chrzestnym wydaje Proboszcz miejsca aktualnego przebywania a nie miejsca zameldowania.

W praktyce - każdy, kto od ponad pięciu miesięcy przebywa poza parafią Paszyn, stosowne zaświadczenie pobiera od Proboszcza miejsca, gdzie aktualnie przebywa. A w interesie zainteresowanego jest umożliwić tamtejszemu Proboszczowi wyrobienie obiektywnego osądu, co do swojego życia religijnego, poprzez zgłoszenie się, że się tam przebywa, zamieszkuje, pracuje, przystępuje do sakramentów świętych itp.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline